Quyết định của bộ NN&PTNT về việc chỉ định phòng thử nghiệm trong lĩnh vực Nông nghiệp
Downlaod danh mục các phép thử được công nhận (phụ lục kèm theo QĐ số 1638/QĐ-BNN-KHCN)