Danh sách các phương pháp phân tích hóa học hiện nay

Quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)

Quang phổ phát xạ nguyên tử (AES)

Quang phổ huỳnh quang nguyên tử (AFS)

Hạt alpha X-quang phổ kế (APXS)

Điện di mao dẫn (CE)

Sắc ký

Đo màu

Tính toán cắt lớp

CyclicVoltammetry (CV)
Quét nhiệt lượng
 (DSC)

Cộng hưởng thuận từ điện tử (EPR) còn được gọi là cộng hưởng spin electron (ESR)

Quang phổ phân tán năng lượng (EDS / EDX)

Phân đoạn trường dòng chảy (FFF)

Tiêm phân tích dòng chảy (FIA)

Biến đổi Fourier quang phổ (FTIR)

Sắc ký khí (GC)

Sắc ký khí khối phổ (GC-MS)

Sắc ký khí-IR quang phổ (GC-IR)

Sắc ký thẩm thấu gel-IR quang phổ (GPC-IR)

Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Sắc ký lỏng hiệu năng cao-IR quang phổ (HPLC-IR)

Cảm biến Ion  (IM)

Tụ cảm ứng liên kết  plasma (ICP)

Điện cực màng chọn lọc ion (ISE) ví dụ như xác định pH

Quang phổ laser cảm ứng (LIBS)

Sắc ký lỏng-IR quang phổ (LC-IR)

Sắc ký lỏng khối phổ (LC-MS)

Khối phổ (MS)

Quang phổ Mössbauer

Phân tích neutron hoạt hóa

Cộng hưởng từ hạt nhân (NMR)

Quang phổ tia X (PIXE)

Sắc ký khí khối phổ nhiệt phân (PY-GC-MS)

Phổ Raman

Chỉ số khúc xạ

Cộng hưởng tăng cường ion hóa đa photon ( REMPI )

Kính hiển vi điện tử quét (SEM)

Kính hiển vi quét X-ray (SXM) còn được gọi là quét truyền X-quang Kính hiển vi (STXM)

Kính hiển vi điện tử truyền (TEM)

Nhiễu xạ tia X (XRD)

Quang phổ huỳnh quang tia X (XRF)

Kính hiển vi X-ray (XRM)