Quyết định của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phân tích và Chuyển giao công nghệ môi trường

Quyết định số 258/QĐ-KHNN-TCCB ngày 21/02/2012 của Giám đốc Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phân tích và Chuyển giao công nghệ môi trường