Quyết định của Viện KH Nông nghiệp Việt Nam về việc thành lập Trung tâm Phân tích và Chuyển giao công nghệ môi trường

Quyết định số 2020/QĐ-KHNN-TCCB ngày 30/12/2011 của Giám đốc  Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam thành lập Trung tâm Phân tích và Chuyển giao công nghệ môi trường - trực thuộc Viện Môi trường Nông nghiệp.